Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Põhikiri Print

EESTI CHIHUAHUA KLUBI PÕHIKIRI
 
1. ÜLDSÄTTED
 
1.1. Eesti Chihuahua Klubi on mittetulundusühing.
 
1.2. Eesti Chihuahua Klubi lühinimetus on ECK ja ingliskeelne nimetus Estonian Chihuahua Club.
 
1.3. ECK asukohaks on Tallinn.
 
1.4. ECK on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangakonto ja sümboolika.
 
1.5. ECK juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast. Käesoleva põhikirjaga reguleerimata
küsimustes juhindub ECK Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning Eesti Kennelliidu ja
FCI otsustest.
 
1.6. ECK majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 
2. ECK EESMÄRK JA TAGEVUSALAD
 
2.1. ECK eesmärgiks on:
 
2.1.1. Eesti chihuahuade kasvatajate ja omanike ühendamine;
 
2.1.2. chihuahua tõu populariseerimine;
 
2.1.3. kaitsta oma liikmete ühiseid huve ja pakkuda võimalikult laialdast võimalust selle huvi edendamisele;
 
2.1.4. propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist koertesse ja loodusesse;
 
2.1.5. aidata kaasa chihuahua tõu parandamisele, tõustandardile vastavate tervete koerte vastutustundlikule ja teadlikule aretamisele;
 
2.2. ECK tegevusaladeks on:
 
2.2.1. nõu andmine seoses koerte soetamise ja kasvatamisega;
 
2.2.2. tõualase kirjanduse ja materjali kogumine ja töötlemine;
 
2.2.3. sidemete loomine tõuga tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide chihuahuade klubidega;
 
2.2.4. muu tegevuse arendamine, mis on seotud ECK põhikirjaliste eesmärkide täitmisega;
 
2.2.5. oma liikmete huvide esindamine;
 
2.2.6. chihuahuade aretuse üle järelevalve teostamine Eestis.
 
 
3. LIIKMESKOND
 
3.1. ECK liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud selleks soovi ja kes vastab põhikirja nõuetele
3.2. Liikmeks astumine.
 
3.2.1. Liikmeks astumisel tuleb esitada elektrooniline sooviavaldus, tasuda sisseastumismaks ja ette ühe aasta liikmemaks. ECK liikmeks vastuvõtmise
kinnitab ECK juhatus.
 
3.2.2. Liikmeks soovija loetakse ECK liikmeks tema avaldus-ankeedi põhjal sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise päevast. Liikmemaksu tasumist
arvestatakse jooksva aasta eest. Kui klubiga liitutakse poole aasta pealt, siis tuleb oodata, kui ei soovita terve aasta liikmemaksu tasuda.
 
3.2.3. Kui juhatus keeldub uue liikme vastuvõtmisest, peab juhatus teatama keeldumise põhjuse ning tagastama liikmeks soovijale tema poolt tasutud maksu.
 
3.3. Liikme väljaastumine.
 
3.3.1 ECK-st väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele elektroonilise avalduse.
 
3.3.2 Liige loetakse väljaastunuks juhatuse vastava otsuse vastuvõtmise päevast.
 
3.3.3. Makstud liikmemaksu väljaastunud liikmele ei tagastata.
 
3.3.4. Väljaastunud liige peab ECK juhatusele viie päeva jooksul arvates avalduse esitamise päevast tagastama tema käes oleva ECK vara.
 
3.4. Liikme väljaarvamine
 
3.4.1. Juhatus võib oma otsusega arvata liikme ECK-st välja, kui:
3.4.1.1. liige ei ole tasunud liikmemaksu 1 kuu jooksul pärast eelmise liikmemaksu-perioodi lõppu;
3.4.1.2. liige ei ole täitnud ECK põhikirjasätteid;
3.4.1.3.  liikme tegevus on vastuolus ECK põhikirja punktis 2.1. sätestatud eesmärkidega;
3.4.1.4. liige kahjustab muul moel oma tegevusega ECK mainet.
 
3.4.2. Liikme väljaarvamisest peab juhatus teavitama liiget elektrooniliselt kahe päeva jooksul pärast vastava otsuse vastuvõtmist, pärast mida liige
peab tagastama juhatusele tema käes olnud ECK vara neljateist-kümne päeva jooksul pärast juhatuse otsuse väljasaatmist.
 
3.4.3. ECK-st välja arvatud liikmele ei tagastata tasutud makseid.
 
3.5. ECK liikmel on õigus:
 
3.5.1. võtta osa üldkoosolekust isiklikult või lihtkirjaliku volikirjaga esindaja kaudu, kes peab olema ECK liige;
 
3.5.2. valida ja olla valitud ECK juhatusorganitesse;
 
3.5.3. saada isikliku pöördumise näol juhatuselt ja muudelt ECK organitelt teavet ECK tegevuse kohta;
 
3.5.4. osaleda kõigil ECK poolt korraldatavatel üritustel; 3.5.5. astuda ECK-st välja;
 
3.5.6. kasutada teisi põhikirjast tulenevaid õigusi. 3.6. ECK liige on kohustatud:
 
3.6.1. järgima käesolevat põhikirja ning ECK juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
 
3.6.2. tasuma tähtaegselt liikmemaksu;
 
3.6.3. teatama juhatusele viivitamatult muudatustest oma kontaktandmetes;
 
3.6.4. olema lojaalne ECKle.
 
3.7. Liikmemaks.
 
3.7.1. Liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määrab üldkoosolek.
 
3.7.2. Ühe kuu jooksul pärast liikmemaksu tasumise tähtaja lõppemist on liikmel võimalus liikmemaksu tasuda tagasiulatuvalt ilma sisseastumismaksuta.
 
4. ÜLDKOOSOLEK
 
4.1. ECK kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
 
4.2. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
 
4.3. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas pärast majandusaasta lõppu.
 
4.4. Erakorraline üldkoosolek toimub juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, milles on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus.
Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel nõudmise esitamisest.
 
4.5. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette ECK juhatus. Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist üldkoosolekut, kutsuvad üldkoosoleku kokku seda nõudnud isikud ühiselt.
 
4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist elektroonilise teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja,
koha ja päevakorra.
 
4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on lihtkirjaliku volikirjaga esindatud vähemalt 50% liikmeskonna häältest. Liikme poolt volikirjaga määratud
esindaja peab olema ECK liige. ECK liige saab samal koosolekul volikirjaga esindada maksimaalselt kolme ECK liiget peale iseenda.
 
4.8. Juhul, kui ei ole esindatud nõutud hulk hääli, kutsutakse 28 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline kõigis
küsimustes esindatud häälte arvust sõltumata.
 
4.9. Igal liikmel on 1 hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest ja ECK põhikiri või seadus ei näe ette suurema
häälteenamuse nõuet. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, otsustatakse isikuvalimiste puhul küsimus liisuga, muudes küsimustes saab määravaks koosoleku juhataja toetatav
seisukoht. Üldkoosolek otsustab, kas hääletus on avalik või salajane. Alla 16-aastane laps saab üldkoosolekul hääletada ainult seadusliku esindaja juuresolekul.
 
4.10. ECK põhikirja muutmiseks või ECK tegevuse lõpetamiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete poolthääl. Eesmärgi muutmiseks on vajalik
vähemalt 9/10 ECK liikmete poolthääl. Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki ECK tegevusega seotud küsimusi.
 
4.11. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
 
4.11.1. põhikirja muutmine;
 
4.11.2. juhatuse valimine arvestades käesolevas põhikirjas sisalduvate erisätetega ja juhatuse liikmete arvu määramine;
 
4.11.3. revisjonikomisjoni ja muude komisjonide valimine;
 
4.11.4. liikme- ja sisseastumismaksude suuruse kinnitamine;
 
4.11.5. raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
 
4.11.6. tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine;
 
4.11.7. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine.
 
5. JUHATUS
 
5.1. ECK juhatus on 1 kuni 5 liikmeline alaliselt tegutsev juhtimisorgan.
 
5.1.1. Juhatuse liikme ametiajaks on kolm (3) aastat.
 
5.1.2. Asutajaliikmetel on õigus nimetada juhatuse koosseisu üks liige. Nimetatud õigus kehtib nii nende poolt nimetatud juhatuse liikme ametiaja
lõppemisel kui ennetähtaegsel lõpetamisel.
 
5.1.3. Juhul kui kolme kuu jooksul arvates uue juhatuse liikme määramise vajaduse tekkimisest ei nimeta asutajaliikmed omapoolset juhatuse liiget või loobuvad kirjalikult
vastava õiguse rakendamisest on juhatuse liikme valimise õigus üldkoosolekul. Niisugune loobumine on ühekordse iseloomuga ega laiene järgmisele juhatuse
liikme nimetamisele.
 
5.2. Juhatus juhib ja korraldab ECK tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.
 
5.3. Juhatuse kohustuste hulka kuulub:
 
5.3.1. liikmete üle arvestuse pidamine;
 
5.3.2. MTÜ tegevuse, asjaajamise ja raamatupidamise korraldamine, ECK rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise tagamine;
 
5.3.3. raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine;
 
5.3.4. üldkoosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
 
5.3.5. juhatuse siseselt ülesannete jaotamine;
 
5.3.6. asutajate informeerimine vajadusest nimetada nendepoolne uus juhatuse liige.
 
5.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
 
5.4.1. liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
 
5.4.2. muude küsimuste lahendamine ja otsuste vastuvõtmine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;
 
5.4.3. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
 
5.4.4. tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
 
5.4.5. ECK poolt korraldatava majandustegevusega seonduvate tasude määramine põhikirja punktide 6.1.2. ja 6.1.3. rakendamiseks.
 
5.5. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
 
5.6. Juhatuse esimees:
 
5.6.1. koordineerib juhatuse tööd;
 
5.6.2. omab esimese allkirja õigust;
 
5.6.3. käsutab juhatuse otsuste alusel ECK vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;
 
5.6.4. esindab ECK juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides.
 
5.7. Juhatuse liikmel on õigus esindada ECK kõigis küsimustes juhatuse otsuse alusel.
 
5.8. Juhatuse koosolek.
 
5.8.1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku ECK juhatuse esimees: 5.8.1.1. omal algatusel;
 
5.8.1.2. vähemalt 2 juhatuse liikme nõudmisel;
 
5.8.2. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas.
 
5.8.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb 2/3 juhatuse liikmetest.
 
5.8.4. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt poolt- ja vastuhäälteks on otsustav juhatuse esimehe hääl.
 
5.8.5. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosolekul osalenud juhatuse liikmed, s.h. protokollija.
Protokollis peavad olema fikseeritud poolt- ja vastuhääled iga otsuse kohta.
 
6. RAHALISED VAHENDID
 
6.1. ECK rahalised vahendid moodustuvad:
 
6.1.1. sisseastumis ja liikmemaksudest;
 
6.1.2. tulust näituste, ürituste ja kursuste korraldamisest; reklaami, erialakirjanduse ja muu ECK tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ja realiseerimisest;
 
6.1.3. tulu koerte ostu-müügi ja vastava informatsiooni vahendamisest;
 
6.1.4. sponsorite eraldistest;
 
6.1.5. annetused, kingitused ja lepingulistest tegevustest saadav tulu oma põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel.
 
6.2. ECK rahalisi vahendeid kasutatakse ainult ECK juhatuse esimehe või aseesimehe korraldusel ja juhatuse täielikul nõusolekul.
 
6.3. ECK rahalisi vahendeid kasutatakse:
 
6.3.1. kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
 
6.3.2. ECK materiaalsete kulutuste katteks, sh. ürituste korraldamisega seotud kulude katteks;
 
6.3.3. teenuste eest maksmiseks;
 
6.3.4. töötasude maksmiseks.
 
7. ECK REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
 
7.1. ECK reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.
 
7.2. Otsuses näidatakse õigusjärglane(sed), kellele lähevad ECK õigused ja kohustused.
 
7.3. ECK tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
 
7.4. ECK tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek ECK likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad üle juhatuse ja juhatuse esimehe volitused.
 
7.5. ECK likvideerimise komisjon peab 30 päeva jooksul informeerima ECK likvideerimisest kõiki võlausaldajaid ja lepingupartnereid.
 
7.6. ECK tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega ja see tehakse teatavaks vabariiklikus ajakirjanduses.
Likvideerimiskomisjon korraldab MTÜ vahendite ja vara müügi ning lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise.
 
7.7. ECK tegevuse lõppedes läheb arhiiv ja allesjäänud vara üle EKL- le või õigusjärglasele ECK viimase üldkoosoleku otsuse alusel.
 
ECK põhikiri on vastu võetud 13.02.2006.a. ning muudetud 06.02.2010.a. 27.06.2011.a. 03.04.2012